3 Parameterpunktschätzer

3.1 Momentenmethode

Erklär-Video zum Abschnitt 3.1 (Folien 26-33)

3.2 Maximum-Likelihood-Methode

Erklär-Video zum Abschnitt 3.2 Teil 1 (Folien 34-50)

Erklär-Video zum Abschnitt 3.2 Teil 2 (Folie 51)

3.3 Eigenschaften von Schätzfunktionen

Erklär-Video zum Abschnitt 3.3 (Folien 52-63)